PASSPORTES

המומחים בהשגת
אזרחות ודרכון ספרדי/פורטוגזי

מחק
פרטי קשר איש נוסף
שם פרטי*
שם משפחה*
ת.ז.*
ת.לידה*
דוא"ל
טלפון נייד*
טלפון בית
פקס
טלפון איש קשר
קרבה
פרטי קשר
שם פרטי*
שם משפחה*
ת.ז.*
ת.לידה*
דוא"ל
טלפון נייד*
טלפון בית
פקס
טלפון איש קשר
קרבה
כתובת
עיר*
רחוב*
מס בית*
מס דירה
מיקוד
addRelative
מידע נוסף
האם בני משפחה נוספים הגישו בקשת אזרחות דרך משרדנו
איך הגעת אלינו?
הסכם שכר טרחה

1. דמי הטיפול (שכר הטרחה) והאגרות ישולמו במספר שלבים:
1.1. עם פתיחת התיק – סך של 427 ₪ + מע"מ בעבור הלקוח וסך זהה בעבור כל אחד מהצאצאים.
1.2. עם הבאת כל המסמכים המצורפים לבקשה לאישור הקהילה היהודית בפורטוגל וטרם הכנתה ושליחתה – סך של 3,500 ₪ + מע"מ בעבור הלקוח וסך זהה בעבור כל אחד מהצאצאים, למעט קטינים במועד קבלת האזרחות אשר מועד התשלום עבורם יהיה עם קבלת מעמד אזרח לאב/אם. בנוסף, סך של 500 € שישולמו לקהילה היהודית בעבור כל בקשה, לשם בדיקתה ואישורה (למעט קטינים אשר אינם משלמים את האגרה לקהילה היהודית).
1.3. עם קבלת אישור הקהילה היהודית בפורטוגל – סך של 250 € שישולמו לרשויות הפורטוגליות בעבור בדיקת הזכאות לקבלת אזרחות פורטוגלית, בעבור כל בקשה.
1.4. עם קבלת החלטה מן הרשות הפורטוגלית, המכירה בזכאות לאזרחות, ללקוח או למי מהצאצאים – סך של 3,500 ₪ + מע"מ בעבור הלקוח וסך זהה בעבור כל אחד מהצאצאים.
1.5. ידוע ללקוח כי כחלק מהשירות שמספקת החברה, נעזרת היא בשירותיו המשפטיים של עורך דין פורטוגלי, וכי שכר טרחתו נכלל בשכר הטרחה של החברה, למעט מקרים בעייתיים, המצריכים טיפול נוסף, לרבות הגשת ערעור, ערר ו/או כל המשך טיפול שאינו סטנדרטי. באם יהא צורך בטיפול שכזה, יסכמו הצדדים את תנאי התשלום בגינו בנפרד, בטרם יחל עורך הדין הפורטוגלי בטיפול הנוסף.
1.6. ידוע ללקוח כי הסכומים הנקובים במטבע זר בסעיפים 3.2-3.3 להסכם הינם אגרות הנגבות על ידי הרשויות הפורטוגליות ומשולמות להן ישירות ועל כן, נכונים הם ליום חתימת ההסכם, וייתכן כי ישונו על ידי הרשויות הפורטוגליות, עד למועד התשלום בפועל. יובהר כי התשלומים במטבע זר ייגבו על פי השער היציג ביום התשלום.
1.7. ידוע ללקוח כי נוסף על האגרות המנויות בסעיפים 3.2-3.3 להסכם, הטיפול בעניינו (להלן: "הטיפול") כרוך בהוצאות בגין תרגומים, אישורים נוטריונים, אפוסטילים, שליחויות (בכלל זה שליחויות לשם הנפקת מסמכים בחו"ל, במידת הצורך) ועוד, וכי החברה אינה יכולה לאומדן במדויק ומראש. לכל אחת מדרישות תשלום שכר הטרחה והאגרות יתווסף חשבון הוצאות, הצופה תשלומים עתידיים, נכון לאותו מועד.
הנני מאשר את הסכם שכר הטירחה